Prekogranično usklađeno
smanjenje rizika od poplave 2.2
– Građevinske mjere u slivu rijeke Mure