Čezmejno usklajeno
zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 
– Gradbeni ukrepi na porečju Mure

Projekt Frisco 2.2 (Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 – gradbeni ukrepi na porečju reke Mure), se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. V okviru projekta bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Mure in sicer rekonstrukcija nasipa Sveti Martin na Muri, na hrvaški strani reke in nadgradnjo visokovodnega nasipa pri naselju Benica, na slovenski strani reke.

Projekt FRISCO 2.2 je nadaljevanje aktivnosti izvajanja bilateralnega sodelovanja iz operativnega programa kohezijske politike v Sloveniji in Hrvaški, za usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so se v tem programskem obdobju začele z ne gradbenim načrtovalskim projektom FRISCO 1. Rezultati že zaključenega projekta FRISCO 1 so predlagane gradbene rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih in sicer – projekt FRISCO 2.1, na reki Sotli, projekt FRISCO 2.2 na reki Muri, FRISCO 2.3 na reki Dravi in Kolpi. Vsi projekti so financirani iz programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Cilj projektnih aktivnosti je zmanjšanje poplavne ogroženosti ob upoštevanju podnebnih sprememb, zaščita in izboljšanje pogojev bivanja prebivalcev ter zaščita okolja.

Področje izvedbe Projekta Frisco 2.2
0
Evropski sklad za regionalni razvoj
0
Partnerji iz lastnih sredstev

Viri financiranja

Skupna vrednost projekta znaša 2.995.195,19 €, od katerih 85 % (2.545.915,91 €) financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropske teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014. – 2020. Preostalih 15 % (449.279,28 €) financirajo partnerji iz lastnih sredstev.

O čezmejnem sodelovanju

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška predstavlja okvir za čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v finančni perspektivi 2014. – 2020. Namen čezmejnega sodelovanja je reševanje izzivov, ki so na obmejnem območju prepoznani kot skupni, pri čemer se uporabijo potenciali za rast in krepitev sodelovanja za celotni enotni razvoj Evropske unije.

Cilj sodelovanja

Cilj programa sodelovanja je spodbujanje trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji ter k upravljanju naravnih in kulturnih virov v korist ljudi, ki živijo in delajo na tem območju ali ga obiskujejo.

O nasipu pri Benici

Lokacija bodočega nasipa pri Benici se nahaja na levem bregu reke Mure, v Republiki Sloveniji, ki je oddaljen 450 m od naselja Benica v Občini Lendava. Z gradnjo nasipa pri Benici na levi strani reke se bosta povezali obstoječi nasipi Ledave in Mure.

Gradnja vključuje gradnjo novega nasipa, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, vgradnjo drenaže, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih podobnih gradbenih ukrepov z namenom funkcionalnosti objekta.

O nasipu Sveti Martin na Muri

Nasip Sveti Martin na Muri se nahaja na desni strani reke Mure, na obrobnem področju poplavljanja v Republiki Hrvaški, na prostoru Občine Sveti Martin na Muri.

Dela pri rekonstrukciji nasipa vključujejo delno spreminjanje trase, nadvišanje, povečanje prečnega profila, ter izgradnjo servisne poti. Nasip je dolžine 2.000 m, trapeznega prečnega profila z nakloni brežin v naklonu 1:3 ter s krono širine 4,0 m.

Osnovne informacije o projektu

  •  Projektni partnerji: Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode
  • Trajanje projekta: 24 mesecev (1. september 2018 – 31. avgust 2020)
  • Financiranje: skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014. – 2020
  • Skupna vrednost projekta: 2.995.195,19 €, od tega 85 % iz ESRR, 15 % lastna sredstva partnerjev
  • Območje: obmejno področje reke Mure ob naselju Benica in Sveti Martin na Muri
Velikost pisave
Vključi kontraste